Interporc ha fet públic l’informe SICE 2020 en el qual es detalla l’evolució del comerç exterior del sector porcí espanyol durant l’any 2020.

Les exportacions de el sector porcí espanyol van arribar a un màxim històric l’any 2020 al superar els 2,97 milions de tonelades i un valor de 7.629 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un preu mitjà de 2,57 euros/quilo i suposa un increment del 22,2 % en volum i del 21,7 % en valor respecte a 2019.

Atès que les importacions es van mantenir en un nivell similar al del 2019 (227,4 milers de tones i 435.600.000 d’euros) el saldo comercial exterior del sector també ha crescut fortament fins a situar el 2020 en més de 7.193.000 d’euros; convertint-se així el sector porcí en el segon major exportador del sistema agroalimentari espanyol, només per darrere del sector de les fruites, i ja per davant de sectors com els d’hortalisses i llegums.

L’any 2020 el 57,3 % de les exportacions espanyoles de porcí es van dirigir a mercats extracomunitaris (un 25 % més que el 2019) degut bàsicament al fort increment de les exportacions a la Xina, que el 2020 van arribar 1,39 milions de tones (representant prop del 47 % del total d’exportacions espanyoles de porcí).

Per la seva banda, les exportacions als tradicionals mercats comunitaris del sector porcí espanyol han tingut comportaments desiguals (s’han reduït en el cas de mercats com França i Portugal, però s’han incrementat en mercats com Itàlia, Polònia i la República Txeca).

Les exportacions de carns fresques, refrigerades i congelades van representar el 2020 el 71,72 % en volum i el 74,0 % en valor (el 2019 aquests percentatges van ser 70,6 % i 73,0 %, respectivament); mentre que les exportacions de productes elaborats van representar el 2020 el 6,58 % en volum i el 14,8 % en valor (percentatges que en 2019 havien estat del 7,81 % i 9,8 % respectivament).

En definitiva, s’han complert i superat totes les previsions que venien anunciant un excel·lent comportament de les exportacions sectorials en 2020, sense que en les mateixes hagi tingut aparentment cap incidència, en termes globals de sector, la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Això, ha permès absorbir i donar sortida comercial a la creixent producció domèstica de carn de porcí, així com donar suport industrial i comercial a la creixent implantació de la competitiva estructura productiva primària del sector porcí de capa blanca espanyol.