Un equip d’investigadors de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE), liderat per Ana Carvajal Urueña, professora de el Departamento de Sanidad Animal, ha portat a terme una investigació en 106 granges de porcs del nord d’Espanya per detectar la presència de coronavirus en el sector porcí.

Ana Carvajal ha declarat que “els coronavirus són, en general, específics d’espècie i cap dels coronavirus porcins investigats tenen importància des del punt de vista del consumidor final. No obstant això, sí que són importants per als productors de bestiar porcí ja que poden causar importants pèrdues econòmiques, d’aquí que sigui clau conèixer quins coronavirus circulen per poder tenir a punt les tècniques adequades per al diagnòstic i per orientar les estratègies de control”.

El virus de la diarrea epidèmica (PEDV)

Els coronavirus entèrics porcins inclouen:

 • Alguns dels patògens virals més rellevants per a la indústria porcina com per exemple:
  • El virus de la diarrea epidèmica porcina (PEDV).
  • El virus de la gastroenteritis transmissible porcina (TGEV).
 • Diversos virus recentment identificats com:
  • El coronavirus entèric porcí (SeCoV).
  • El deltacoronavirus porcí (PDCoV).
  • L’alfacoronavirus entèric porcí (SeACoV).

L’objectiu de l’estudi va ser la identificació i caracterització de coronavirus entèrics presents en granges porcines espanyoles entre 2017 i 2019, en les quals hi va haver brots de diarrea on se sospitava una etiologia viral. El cribratge es va dur a terme mitjançant la prova de reacció en cadena de la polimerasa amb transcriptasa inversa (RT-PCR) adaptada per a la detecció de coronavirus entèrics porcins.

Després de la identificació es va revelar que PEDV va ser l’únic coronavirus detectat en l’estudi (38,7 % de brots positius, 41 de 106). Així mateix, no es van detectar els altres patògens virals en cap de les mostres.

També es va realitzar un estudi genòmic sobre els PEDV obtinguts i es van comparar amb les seqüències de PEDV i SeCoV disponibles al GenBank, base de dades de seqüències genètiques del NIH (National Institutes of Health dels Estats Units).

“Els resultats obtinguts en aquest treball són positius per al sector perquè confirmen que tan sols un d’aquests coronavirus circula al país, el PEDV, i que no han entrat a les explotacions de porcs espanyoles altres coronavirus com el deltacoronavirus que, per contra, sí que afecta granges del continent nordamericà i d’Àsia”, afegeix Carvajal.

L’alfacoronavirus porcí només s’ha detectat a la Xina

Durant la investigació tampoc es va detectar un altre coronavirus de recent descripció, l’alfacoronavirus porcí, “que tan sols ha estat descrit en explotacions porcines de la Xina i que correspon a un salt recent d’un coronavirus procedent de ratpenats cap a l’hoste porcí”, matisa Carvajal.

A més, en les seves declaracions també concreta que malgrat que aquest nou coronavirus, de moment, no ha estat detectat fora de la Xina “és important dur a terme accions de monitorització que permetin comprovar l’estatus de les poblacions porcines en altres regions”.