La Sub-direcció General de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que forma part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat 2 novetats importants en quant a:

 • Interpretacions del nou RD 306-2020.
 • Programa sanitari porcí 2021.

En quant al primer, el DARP ha fet públic un document comparatiu (el tens disponible en aquest enllaç) entre l’establert al nou Real Decret 306/2020 i al Decret 40/2014.

Tal i com especifica el DARP en l’informe, i d’acord amb el criteri de l’Assessoria Jurídica del DARP, “la normativa estatal té un caràcter bàsic i serà d’aplicació en tots els aspectes en què entri en contradicció amb el Decret 40/2014, sense perjudici que aquest pugui ser més estricte o específic en determinats aspectes. A la següent taula s’inclouen específicament els elements en què és necessari aclarir quins són els requeriments que s’han d’implementar a partir del 14/2/2020 en matèria d’ordenació de les explotacions porcines a Catalunya.

En el document s’indiquen quins són els requeriments a complir a partir del 14/2/2020 així com els terminis corresponents, quan escau.

Pel que fa al programa sanitari, ja està publicat a la web del DARP el Programa Sanitari Porcí 2021 que:

 • Té per objectiu unificar:
  • Totes les actuacions sanitàries i de bioseguretat que són d’aplicació a les explotacions porcines de Catalunya i en aquelles altres ubicacions que siguin àmbit d’actuació segons estableixi la normativa vigent.
  • Tots els requisits que són necessaris per als moviments d’animals de l’espècie porcina.
 • Proporciona una eina on es recullen tots els requisits necessaris i obligatoris per a tots els agents del sector porcí que realitzen tasques sanitàries i de bioseguretat en les explotacions porcines, específicament:
  • Personal veterinari clínic i d’empresa responsables de les explotacions.
  • Personal veterinari autoritzat com a responsable de programes sanitaris.
  • Associacions de Defensa Sanitària (ADS).
  • Serveis Veterinaris Oficials (SVO).