La pesta porcina africana (PPA) ha esdevingut una amenaça pandèmica per a la producció porcina. A més, encara falten vacunes i, malgrat els intensos esforços de recerca, la patogènia de la malaltia encara és lluny de comprendre’s.

Per avançar en el coneixement de la resposta dels porcs a la PPA cal analitzar les mostres, però calen procediments d’inactivació del virus que no tinguin un impacte crític als paràmetres a estudiar.

L’anàlisi de biomarcadors en diferents fluids corporals pot complementar els estudis de patogènesi tradicionals. Atès que els protocols fiables solen establir-se a laboratoris amb menor bioseguretat, la inactivació fiable de les mostres és fonamental.

Per fer-ho, un grup d’investigadors de la Universitat de Múrcia ha dut a terme un estudi per trobar protocols d’inactivació per a mostres biològiques destinades a anàlisis de biomarcadors en mostres de saliva i sèrum porcí.

“Els protocols d’inactivació finals aquí presentats concorden amb les dades publicades anteriorment sobre l’ús del tractament amb detergent per inactivar diversos virus. Aquests protocols tenen avantatges addicionals, perquè utilitzen reactius econòmics i no necessiten una infraestructura costosa”, expliquen.

Els autors destaquen que l’ús de mostres de sèrum i de saliva de porcs domèstics infectats va permetre provar la inactivació del virus en matrius biològiques complexes. Això suggereix que aquests tractaments també es podrien fer servir en altres matrius biològiques, com sang i altres fluids biològics.

Conclouen que els protocols amb els detergents utilitzats poden inactivar ràpidament la infectivitat d’un virus d’ADN d’embolcall gran com el de la PPA a una concentració del 0,5 % sense interferir amb el mesurament de biomarcadors porcins importants.