El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), un reial decret que estableix les bases de desenvolupament de la normativa de la Unió Europea (UE) de sanitat animal, quant a les obligacions de vigilància de els titulars de les explotacions ramaderes i el pla sanitari integral d’aquestes, i que en modifica diverses normes d’ordenació en aquest àmbit.

El nou Reial decret desenvolupa la figura del veterinari d’explotació, recull el contingut mínim del pla sanitari integral de les explotacions ramaderes i estableix la freqüència mínima de les visites zoosanitàries.

Aquesta norma s’aplicarà a totes les explotacions ramaderes destinades a la producció d’aliments, a l’aprofitament comercial dels productes ramaders o fins agraris. S’exceptuen de la seva aplicació les granges d’autoconsum, així com determinades explotacions en funció de la seva mida considerades de baix risc des del punt de vista sanitari, i altres establiments com els certàmens ramaders, escorxadors, places de bous, concentracions d’animals no permanents i llocs de control.

Segons estableix el Reial decret, el veterinari d’explotació durà a terme una supervisió sanitària i de benestar animal de l’explotació ramadera de manera presencial i de forma regular. A més, la freqüència de les visites zoosanitàries estarà basada en el risc que presenti l’explotació i inclouran la supervisió dels aspectes recollits al Pla sanitari integral.

En aquestes visites, el veterinari ha de fer les recomanacions pertinents per solucionar les deficiències que observi, incloses aquelles destinades a aconseguir un ús sostenible d’antibiòtics. De la mateixa manera, el veterinari assessorarà el ramader en matèria de bioseguretat, traçabilitat, alimentació, detecció primerenca i resposta ràpida a les malalties i sobre la importància de les resistències antimicrobianes.

Atès que la salut i el benestar dels animals estan íntimament relacionats, i que la valoració del benestar d’un animal només es pot dur a terme amb el coneixement adequat de la seva situació sanitària, el veterinari d’explotació també serà l’encarregat de dissenyar el Pla de benestar animal i supervisar-ne el compliment el contingut del qual es troba a la seva normativa específica.

 

Consulta el RD complet fent clic en aquest enllaç.

Font de la foto de portada: MAPA.