El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret per actualitzar la normativa relativa als centres de neteja i desinfecció de vehicles pel transport d’animals. Tal com publiquen a la seva pàgina web, el propòsit és adaptar-la a la situació i les necessitats del sector ramader.

En concret, la nova normativa modifica el contingut del RD 638/2019, que estableix les condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera d’animals vius, productes per a l’alimentació d’animals de producció i subproductes d’origen animal no destinats al consum humà, i pel qual es crea el Registre nacional de centres de neteja i desinfecció.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb aquesta iniciativa, permetrà als centres que ja operen que es puguin acollir a excepcions per mantenir la seva activitat mentre s’adapten a la nova normativa. Tot això, sense deixar de garantir el compliment dels requisits estrictes marcats per evitar que el transport, des del punt de vista sanitari, sigui un focus de riscos pel sector.

La nova reglamentació donarà també resposta a una altra necessitat del sector: poder agilitzar el procés de desinfecció amb la utilització de vehicles autodesinfectants que facin aquesta tasca durant el trajecte. Aquests vehicles, que sí que hauran d’acudir a un centre autoritzat per netejar-los, han d’estar equipats amb un sistema que garanteixi la inactivació dels agents patògens.

Aquesta mesura reduirà els temps de les actuacions que ha d’emprendre el sector, igual que ho ha fet el registre nacional de centres de neteja i desinfecció, un sistema informàtic engegat després de l’entrada en vigor del RD 638/2019 i que permet minorar el procés de registre dels vehicles, les operacions i els controls efectuats als centres.

Una altra de les novetats que s’han introduït és l’especificació com a escorxadors de baix risc a aquells de manipulació de caça, els mòbils i els ubicats a les illes Balears i Canàries els vehicles dels quals efectuïn transport exclusivament a l’àmbit insular. En el cas particular dels escorxadors mòbils, en ser baixa capacitat, presenten un risc ínfim de transmissió de malalties, per la qual cosa no cal que tinguin un centre de neteja i desinfecció.