La modificació de la normativa vigent té com a objectiu principal adaptar-lo a les novetats i modificacions normatives recents que afecten el transport d’animals vius. Específicament, la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i benefici ha estat modificada ampliant el termini daplicació de la reincidència a dos anys.

Així mateix, la publicació del Reglament d’Execució (UE) 2023/372 de la Comissió de 17 de febrer de 2023 pel qual s’estableixen normes sobre el registre, l’emmagatzematge i l’intercanvi de registres escrits dels controls oficials efectuats als vaixells destinats al transport de bestiar, sobre els plans de contingència per als vaixells destinats al transport de bestiar en cas d’emergència, sobre l’aprovació dels vaixells destinats al transport de bestiar i sobre els requisits mínims aplicables als punts de sortida i la publicació del Reglament Delegat (UE) 2023/842 de la Comissió de 17 de febrer de 2023 pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell quant a les normes per a la realització de controls oficials a fi de verificar el compliment dels requisits sobre benestar dels animals en el transport danimals per vaixells destinats al transport de bestiar, fa necessària la modificació del text respecte a determinats terminis per a la presentació de documents i la localització dels llocs de control.

A més, s’estableixen modificacions per clarificar i completar determinats aspectes de la norma i s’ha posat de manifest la conveniència d’incloure altres consideracions que inicialment no s’havien tingut en compte, però que redundarien en una millora de la norma de cara a la seva més plena aplicació ia la deguda consecució de la seva finalitat última, que no és altra que garantir el compliment degut de les normes de sanitat animal i la protecció més estricta dels animals durant el transport en nom del seu benestar.

En aquest enllaç tens tota la informació. El termini per a l’enviament de les observacions i comentaris finalitza el 18 de maig de 2023. Les observacions o opinions que es facin s’hauran d’adreçar a l’adreça de correu electrònic: sirentra@mapa.es