El Reglament (UE) 2019/6, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018, sobre medicaments veterinaris i pel qual es deroga la Directiva 2001/82/CE, que va entrar en aplicació el 28 de gener de 2022, té per objecte millorar el mercat, la fabricació, la importació i l’exportació, el subministrament, la distribució, la farmacovigilància, el control i l’ús dels medicaments veterinaris, garantint alhora el més alt nivell de protecció de la salut pública, la sanitat animal i el medi ambient.

Amb la finalitat d’adaptar la normativa nacional al Reglament (UE) 2019/6, així com complementar aquells aspectes no regulats per aquest, el present RD actualitzarà les condicions i requisits per a la distribució, la dispensació, la venda a distància al públic i la prescripció i ús dels medicaments veterinaris, sense que això constitueixi una transposició del Reglament al nostre ordenament jurídic. Els aspectes regulats amb suficient detall per la norma comunitària i les disposicions dels quals són de directa aplicació, no s’aborden en aquest RD.

La norma està orientada a garantir un ús prudent i responsable dels medicaments veterinaris al llarg de la cadena de distribució, tenint com a principal objectiu la lluita contra les resistències antimicrobianes i la reducció de l’ús de medicaments antimicrobians.

Aquest RD substituirà per tant els:

  • RD 109/1995, de 27 de gener, pel qual es regulen els medicaments veterinaris.
  • RD 544/2016 de 25 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària.
  • RD 191/2018, de 6 d’abril, pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per a consum humà.

A més, se’n modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia que, en conseqüència, es deroguen.

 

Podeu consultar el PDF del borrador complet fent clic aquí.